Registar OIEKPP

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u Odjelu za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost vodi Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP) koji su u sustavu poticanja odnosno u procesu stjecanja statusa povlaštenog proizvođača. Registar OIEKPP je jedinstvena i aktualna evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i kogeneracije u Republici Hrvatskoj, postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske.
U Registru OIEKPP se vodi evidencija o nositelju projekta, povlaštenom proizvođaču električne energije i postrojenju, koji uključuju podatke o lokaciji i tipu postrojenja, tehničko-tehnološkim značajkama i uvjetima korištenja ovisno o primijenjenoj tehnologiji, osnovnim pogonskim podacima (instalirana snaga postrojenja te planirana proizvodnja električne energije i toplinske energije) te drugim podacima iz prethodnog energetskog odobrenja i energetskog odobrenja, prethodnog rješenja i rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (lokacija, geodetske točke, rokovi, dužnosti i sl). Registar je javno objavljen na stranicama Ministarstva u obliku strukturiranih izvještaja-tablica  i grafičkom obliku .
 
Podnošenje zahtijeva za prethodno energetsko odobrenje i energetsko odobrenje, upis u Registar OIEKPP i izmjenu podataka moguće je i preporuča se izvršiti i pomoću odgovarajućih eObrazaca Registra OIEKPP . Nositelj projekta eObrasce popunjava i šalje Ministarstvu „on-line“ a nakon toga ih tiska i šalje potpisane i uz potrebnu dokumentaciju na adresu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravu za energetiku, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Obrada u Ministarstvu započinje nakon službenog zaprimanja pismenog zahtijeva. eObrasci služe da olakšaju unos podataka i osiguraju njihovu kvalitetu.
 
Registar OIEKPP podržava poslovni proces propisan Pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije kao i funkcionalnosti koje olakšavaju upravljanje podacima u praksi djelatnika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Ministarstvo tijekom cijele godine zaprima zahtjeve za izdavanje prethodnog energetskog odobrenja (PEO), energetskog odobrenja (EO) ili zahtjeve za upis izgrađenog postrojenja u Registar OIEKPP. Prvi dio procesa pokriven je sustavom eObrasci, čime će svi elektronički ispunjeni obrasci sadržavati podatke koji će unaprijed biti validni i dobro strukturirani, uz mogućnost automatskog prijenosa podataka u bazu. Odgovorne osobe u Ministarstvu zatim provode proces odobravanja zahtjeva i unosa projekta u Registar Projekata. Projekti se u ovom registru prate kroz cijeli proces ishođenja potrebnih dozvola i rješenja. Rješenja vezana uz stjecanje statusa povlaštenog proizvođača prate se kroz Registar Povlaštenih proizvođača, u kojem se nalaze nositelji projekata koji su stekli ovaj status. Podaci vođeni u Registru OIEKPP koriste se za generiranje predefiniranih izvještaja za potrebe Ministarstva ili šire javnosti, kao i za prikaz sumarnih podataka i lokacija postrojenja na interaktivnoj karti na javnom web portalu.
 
Grafički prikaz Registra OIEKPP