Prethodno energetsko odobrenje

Radi upisa projekta u Registar OEIKPP, ispitivanja potencijala obnovljivih izvora energije, te uređenja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske potrebno je od MINGORP-a ishoditi prethodno energetsko odobrenje (PEO) za izgradnju postrojenja većih od 30 kW.
 
Na temelju PEO, nositelj projekta je dužan:
 • u roku od 6 mjeseci od dana konačnosti PEO započeti s ispitivanjem potencijala obnovljivih izvora energije i o tome Ministarstvu podnijeti odgovarajući dokaz (vjetroelektrane, hidroelektrane, sunčane elektrane, geotermalne elektrane),
 • u roku od 36 mjeseci od dana konačnosti PEO podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole (odnosno odgovarajućeg akta) i o tome Ministarstvu podnijeti odgovarajući dokaz.
18 mjeseci od konačnosti PEO za projekte za koje nije propisana lokacijska dozvola nositelj projekta mora podnijeti zahtjev za energetsko odobrenje (EO), u protivnom se rješenje ukida i nositelj briše iz Registra.
 
48 mjeseci od konačnosti PEO za projekte za koje je propisana lokacijska dozvola (odnosno odgovarajući akt) nositelj projekta mora podnijeti zahtjev za EO, u protivnom se rješenje ukida i nositelj briše iz Registra.
 
Zahtjevi za PEO mogu se predati osobno u Pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu Ministarstva. Kod osobnog predavanja zahtijeva može se dobiti potvrda o zaprimanju na kopiji podnesenog zahtijeva.
 
Zahtjev za PEO podnosi se na obrascu propisanim Prilogom 1. Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora i kogeneracije . Preporuča se obrazac popuniti u elektroničkom obliku preko e-obrazaca  ili se može printati izravno iz Pravilnika i ručno popuniti. Pri podnošenju zahtjeva potrebno je ispravno i uredno unijeti sve tražene podatke, te dostaviti svu propisanu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prilozi:
 • izvadak iz katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj namjerava izgraditi postrojenje,
 • izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,
 • potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,
 • ovjerovljena izjava o nekažnjavanju pravne osobe i fizičke osobe u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, koju daje fizička osoba za sebe i/ili kao odgovorna osoba podnositelja zahtjeva,
 • preliminarnu analizu opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja,
 • grafički prilog definiran geodetskim točkama (Gauss-Krügerovoj projekciji)
 
Dodatno za postrojenja vjetroelektrana:
 • suglasnost za obavljanje ispitivanja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zračnog prometa, ako se lokacija na kojoj će se postaviti ili graditi uređaj za ispitivanje potencijala vjetra nalazi u blizini aerodroma,
 • rješenje nadležnog tijela o tipskom projektu prema odredbama Zakona o gradnji za mjerni stup, izdano toj pravnoj osobi ili ugovor s pravnom osobom kojoj je izdano rješenje o tipskom projektu o korištenju tog tipskog projekta, ako se uređaj za mjerenje potencijala vjetra gradi.
 
 
Pri podnošenju zahtijeva posebnu pažnju treba obratiti na slijedeće:
 • Radi se o upravnom postupku te je na obrascu potrebno priložiti 70 kn državnih biljega ako podnositelj zahtjeva nije posebnim aktom oslobođen od te obaveze,
 • Naziv postrojenja treba oblikovati od kratkog tipa postrojenja i nekog karakteristične oznake: lokacije, nositelja ili slično te dodati brojčanu oznaku ako je predvidivo da će biti više postrojenja tog tipa istog nositelja ili na istoj lokaciji,
 • Upisati točnu grupu postrojenja prema Pravilniku o OIEiK,
 • Upisati županiju i jedinicu lokalne samouprave (grad ili općinu), katastarsku općinu i katastarsku česticu ili više njih na kojima se planira ispitivanje ili izgradnja postrojenja. Za sve ovdje navedene čestice obavezno se u prilogu dostavljaju izvadci iz katastra. Za projekte koji zauzimaju veći prostor i velik broj čestica može se priložiti poseban potpisan i ovjeren popis svih čestica. Dobro je imati na umu da je rješavanje imovinsko pravnih odnosa na državnom zemljištu olakšano ako se u zahtjevu a slijedom toga i u rješenju navedu sve čestice na kojima se planira zahvat,
 • Upisati podatak da li je planirani prostor izgradnje postrojenja na području posebne državne skrbi,
 • Upisati planiranu instaliranu električnu snagu u megawatima, te upisati toplinsku snagu u megawatima ako nema proizvodnje električne energije i/ili nositelj projekta planira uz električnu energiju prodavati i toplinu,
 • Upisati službene podatke o nositelju projekta koji trebaju odgovarati podacima u izvatku iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvatku iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdi o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,
 • Upisati podatke o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva (odgovarajući podatak treba biti u izvatku iz sudskog registra) koja potpisuje zahtjev.
 
Za priloge je bitno:
 • Na izvadcima iz katastra moraju biti vidljive sve čestice navedene u zahtjevu,
 • Dostaviti važeći izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj (koji hrvatski građani mogu dobiti od lokalne Policijske uprave). Poželjno je da je tvrtka podnositelja zahtijeva registrirana i za odgovarajuću djelatnost npr. proizvodnju električne energije, proizvodnju toplinske energije, distribuciju toplinske energije i sl.,
 • Potvrda porezne uprave ne smije biti starija od 6 mjeseci i sve obaveze javnih davanja moraju biti podmirene,
 • Dostaviti ispravnu ovjerovljenu izjavu o nekažnjavanju pravne osobe i odgovorne fizičke osobe u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca (odnosno samo fizičke ako je podnositelj fizička osoba/obrtnik), primjer izjave (doc),
 • Preliminarna analiza treba biti izrađena, potpisana i ovjerena od odgovarajućih ovlaštenih i stručnih osoba te treba sadržavati tehničke, ekonomske, prostorne opise i opise priključka na električnu mrežu sukladno minimalnom definiranom sadržaju . Pri pregledu dostavljene preliminarne analize Ministarstvo uvažava kriterij veličine postrojenja za koje je ona izrađena,
 • Za vjetroelektrane, grafički prilog (potpisan i ovjeren od izrađivača) na topografskoj karti u mjerilu 1:25000 kojim je definiran uži i širi prostor, raspored vjetroagregata i položaj mjernog stupa, primjer grafičkog priloga ,
 • Za hidroelektrane, geotermalne i veće solarne elektrane grafički prilozi (potpisan i ovjeren od izrađivača) u mjerilu 1:25000 kojim je definiran prostor odnosno lokacija mjerenja/gradnje, primjer grafičkog priloga ,
 • Za ostala (točkasta) postrojenja treba dostaviti jednu geodetsku točku u Gauss-Krügerovoj projekciji, potpisanu i ovjerenu od strane osobe koje je odredila geodetsku točku. Nositelj projekta najlakše može očitati geodetsku točku postrojenja na način da prilikom vađenja izvatka iz katastra zamoli nadležne službenike da očitaju karakterističnu točku postrojenja (npr. strojarnice) u Gauss-Krügerovoj projekciji. Također postoje besplatni alati pomoću kojih je moguća transformacija iz geodetskih koordinata u G-K koordinate .
 • Za vjetroelektrane, suglasnost Uprave za poslove zračnog prometa ili izjavu da je najbliži aerodrom udaljeniji od 10 km,
 • Za vjetroelektrane, rješenje o tipskom projektu za mjerni stup (uz odgovarajući ugovor s nositeljem rješenja ako rješenje ne glasi na podnositelja zahtjeva),
 • Kod suglasnosti nositelja projekta koji je već ranije ishodio prethodno odobrenje za dio prostora ispitivanja koji se preklapa (ukoliko zahtijevani prostor ispitivanja zahvaća već ranije odobreni prostor ispitivanja) prostor preklapanja treba biti točno definiran grafički i Gauss-Krügerovim koordinatama. Kod vjetroelektrana dozvoljeno je preklapanje samo u širem području. Također postoji mogućnost razvoja drugog tipa projekta na području za koje je izdano prethodno rješenje (npr. solar na području vjetroelektrane) za što je također potrebno ishoditi suglasnost nositelja projekta koji je na tom području prvi registriran.