Energetsko odobrenje

Radi upisa projekta u Registar OEIKPP te izgradnje postrojenja potrebno je ishoditi energetsko odobrenje (EO). Postupak izdavanja odobrenja prethodi postupku izdavanja građevinske dozvole.
 
Nositelj projekta je u roku 12 mjeseci od konačnosti EO dužan ishoditi i dostaviti Ministarstvu građevinsku dozvolu za postrojenje (ili odgovarajući akt), u protivnom se rješenje ukida i nositelj briše iz Registra.
 
Zahtjevi za EO mogu se predati osobno u Pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu Ministarstva. Kod osobnog predavanja zahtijeva može se dobiti potvrda o zaprimanju na kopiji podnesenog zahtijeva.
 
Zahtjev za EO podnosi se na obrascu propisanim Prilogom 2. Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora i kogeneracije . Preporuča se obrazac popuniti u elektroničkom obliku preko e-obrazaca ili se može printati izravno iz Pravilnika i ručno popuniti. Pri podnošenju zahtjeva potrebno je ispravno i uredno unijeti sve tražene podatke, te dostaviti svu propisanu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Prilozi:
 • izvadak iz katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj namjerava izgraditi postrojenje,
 • izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,
 • potvrda porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,
 • ovjerovljena izjava o nekažnjavanju pravne osobe i fizičke osobe u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, koju daje fizička osoba za sebe i/ili kao odgovorna osoba podnositelja zahtjeva,
 • analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja,
 • lokacijsku dozvolu, kada je za postrojenje propisana obveza ishođenja lokacijske dozvole (odnosno odgovarajući akt: rješenje o uvjetima gradnje, rješenja za građenje…)
 • grafički prilog definiran geodetskim točkama (Gauss-Krügerovoj projekciji)
 
Pri podnošenju zahtijeva posebnu pažnju treba obratiti na slijedeće:
 • Radi se o upravnom postupku te je na obrascu potrebno priložiti 70 kn državnih biljega ako podnositelj zahtjeva nije posebnim aktom oslobođen od te obaveze,
 • Naziv postrojenja treba oblikovati od kratkog tipa postrojenja i nekog karakteristične oznake: lokacije, nositelja ili slično te dodati brojčanu oznaku ako je predvidivo da će biti više postrojenja tog tipa istog nositelja ili na istoj lokaciji, u slučaju da je već ishođeno prethodno rješenje naziv postrojenja može biti različit, no to je potrebno obrazložiti,
 • Upisati točnu grupu postrojenja prema Pravilniku o OIEiK,
 • Upisati županiju i jedinicu lokalne samouprave (grad ili općinu), katastarsku općinu i katastarsku česticu ili više njih na kojima se planira izgradnja postrojenja. Za sve ovdje navedene čestice obavezno se u prilogu dostavljaju izvadci iz katastra. Za projekte koji zauzimaju veći prostor i velik broj čestica može se priložiti poseban potpisan i ovjeren popis svih čestica.
 • Upisati podatak da li je planirani prostor izgradnje postrojenja na području posebne državne skrbi,
 • Upisati planiranu instaliranu električnu snagu u megawatima, te upisati toplinsku snagu u megawatima ako nema proizvodnje električne energije i/ili nositelj projekta planira uz električnu energiju prodavati i toplinu, snage postrojenja trebaju odgovarati onima sa lokacijske dozvole (ako je ishođena), snage zatražene zahtjevom za energetskim odobrenjem mogu biti različite od snaga iz prethodnog energetskog odobrenja, no potrebno je obrazložiti izmjene.
 • Upisati službene podatke o nositelju projekta koji trebaju odgovarati podacima u izvatku iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvatku iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdi o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,
 • Upisati podatke o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva (odgovarajući podatak treba biti u izvatku iz sudskog registra) koja potpisuje zahtjev.
 
Za priloge je bitno:
 • Na izvadcima iz katastra moraju biti vidljive sve čestice navedene u zahtjevu,
 • Dostaviti važeći izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj (koji hrvatski građani mogu dobiti od lokalne Policijske uprave). Poželjno je da je tvrtka podnositelja zahtijeva registrirana i za odgovarajuću djelatnost npr. proizvodnju električne energije, proizvodnju toplinske energije, distribuciju toplinske energije i sl.,
 • Potvrda porezne uprave ne smije biti starija od 6 mjeseci i sve obaveze javnih davanja moraju biti podmirene,
 • Dostaviti ispravnu ovjerovljenu izjavu o nekažnjavanju pravne osobe i odgovorne fizičke osobe u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca (odnosno samo fizičke ako je podnositelj fizička osoba/obrtnik), primjer izjave (doc),
 • Analiza treba biti izrađena, potpisana i ovjerena od odgovarajućih ovlaštenih i stručnih osoba te treba sadržavati tehničke, ekonomske, prostorne opise i opise priključka na električnu mrežu sukladno minimalnom definiranom sadržaju za postrojenja preko 30 kW  odnosno za manja postrojenja od 30 kW . Pri pregledu dostavljene analize Ministarstvo uvažava kriterij veličine postrojenja za koje je ona izrađena,
 • Lokacijska dozvola (kada je za postrojenje propisana obveza ishođenja lokacijske dozvole) treba biti s klauzulom pravomoćnosti, i podaci iz lokacijske dozvole trebaju odgovarati podacima iz zahtjeva,
 • Za vjetroelektrane, grafički prilog (potpisan i ovjeren od izrađivača) na topografskoj karti u mjerilu 1:25000 kojim je definiran uži i širi prostor, raspored vjetroagregata i položaj mjernog stupa, primjer grafičkog priloga ,
 • Za hidroelektrane, geotermalne i veće solarne elektrane grafički prilozi (potpisan i ovjeren od izrađivača) u mjerilu 1:25000 kojim je definiran prostor odnosno lokacija mjerenja/gradnje, primjer grafičkog priloga ,
 • Za ostala (točkasta) postrojenja treba dostaviti jednu geodetsku točku u Gauss-Krügerovoj projekciji, potpisanu i ovjerenu od strane osobe koje je odredila geodetsku točku. Nositelj projekta najlakše može očitati geodetsku točku postrojenja na način da prilikom vađenja izvatka iz katastra zamoli nadležne službenike da očitaju karakterističnu točku postrojenja (npr. strojarnice) u Gauss-Krügerovoj projekciji. Također postoje besplatni alati pomoću kojih je moguća transformacija iz geodetskih koordinata u G-K koordinate .
 • Kod vjetroelektrana, suglasnosti nositelja projekta koji je već ranije ishodio prethodno odobrenje ili odobrenje za dio šireg prostora vjetroelektrane koji se preklapa (ukoliko zahtijevani prostor ispitivanja zahvaća već ranije odobreni prostor) prostor preklapanja treba biti točno definiran grafički i Gauss-Krügerovim koordinatama. Također postoji mogućnost razvoja drugog tipa projekta na području za koje je izdano rješenje (npr. solar na području vjetroelektrane) za što je također potrebno ishoditi suglasnost nositelja projekta koji je na tom području prvi registriran.