Upis izgrađenog postrojenja u Registar OIEKPP

Rok za podnošenje zahtijeva za upis proizvođača u Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača je istekao 120 dana nakon stupanja Pravilnika na snagu 1. srpnja 2007. Imajući u vidu ciljeve poticanja i evidentiranja proizvodnje iz energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije Ministarstvo do daljnjega nastavlja zaprimati zahtjeve za upis u Registar.
 
Zahtjevi se mogu predati osobno u Pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu Ministarstva. Kod osobnog predavanja zahtijeva može se dobiti potvrda o zaprimanju na kopiji podnesenog zahtijeva.
 
Zahtjev za UPIS podnosi se na obrascu propisanim Prilogom 4. Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora i kogeneracije . Preporuča se obrazac popuniti u elektroničkom obliku preko e-obrazaca ili se može printati izravno iz Pravilnika i ručno popuniti. Pri podnošenju zahtjeva potrebno je ispravno i uredno unijeti sve tražene podatke, te dostaviti svu propisanu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
Posebnu pažnju treba obratiti na slijedeće:
 • Radi se o upravnom postupku te je na obrascu potrebno priložiti 70 kn državnih biljega ako podnositelj zahtjeva nije posebnim aktom oslobođen od te obaveze,
 • Naziv postrojenja treba oblikovati od kratkog tipa postrojenja i nekog karakteristične oznake: lokacije, nositelja ili slično te dodati brojčanu oznaku ako je predvidivo da će biti više postrojenja tog tipa istog nositelja ili na istoj lokaciji,
 • Upisati točnu grupu postrojenja prema Pravilniku o OIEiK,
 • Upisati županiju i jedinicu lokalne samouprave (grad ili općinu), katastarsku općinu i katastarsku česticu ili više njih na kojima je izgrađeno postrojenje.
 • Upisati podatak da li je postrojenje na području posebne državne skrbi,
 • Upisati instaliranu električnu snagu u megawatima, te upisati toplinsku snagu u megawatima ako nema proizvodnje električne energije i/ili nositelj projekta planira uz električnu energiju proizvodit i toplinu,
 • Upisati službene podatke o nositelju projekta koji trebaju odgovarati podacima u izvatku iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvatku iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdi o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,
 • Upisati podatke o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva (odgovarajući podatak treba biti u izvatku iz sudskog registra) koja potpisuje zahtjev.
 
Za priloge je bitno:
 • Na izvadcima iz katastra moraju biti vidljive sve čestice navedene u zahtjevu,
 • Dostaviti važeći izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj (koji hrvatski građani mogu dobiti od lokalne Policijske uprave),
 • Potvrda porezne uprave ne smije biti starija od 6 mjeseci i sve obaveze javnih davanja moraju biti podmirene,
 • Dostaviti ispravnu ovjerovljenu izjavu o nekažnjavanju pravne osobe i odgovorne fizičke osobe u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca (odnosno samo fizičke ako je podnositelj fizička osoba/obrtnik), primjer izjave (doc),
 • Treba dostaviti uporabnu dozvolu, uvjerenje o uporabi građevine ili drugi odgovarajući akt za postrojenje koje se upisuje u Registar,
 • Treba dostaviti grafički prilog (potpisan i ovjeren od izrađivača) u mjerilu 1:25000 kojim je definiran prostor postrojenja u skladu s primjerima primjer grafičkog priloga ,i primjer grafičkog priloga , odnosno za ostale „točkasta“ postrojenja treba dostaviti jednu geodetsku točku u Gauss-Krügerovoj projekciji, potpisanu i ovjerenu od strane osobe koje je odredila geodetsku točku. Nositelj projekta najlakše može očitati geodetsku točku postrojenja na način da prilikom vađenja izvatka iz katastra zamoli nadležne službenike da očitaju karakterističnu točku postrojenja (npr. strojarnice) u Gauss-Krügerovoj projekciji.
 
Upis izgrađenog postrojenja ne primjenjuje se za postrojenja koja su izgrađena nakon stupanja na snagu podzakonskih akata već je za takve slučajeve naknadnog prijavljivanja potrebno zatražiti energetsko odobrenje.