Izmjena nositelja Prethodnog energetskog odobrenja

U slučaju promjene nositelja projekta novi nositelj projekta dužan je zatražiti izmjenu svih već ishođenih akata koja se odnosi na promjenu imena, odnosno tvrtke nositelja projekta te dokazati da ispunjava uvjete propisane za ishođenje prethodnog odobrenja ili odobrenja.
 
Uz zahtjev za izmjenu nositelja koji se preporuča popuniti u elektroničkom obliku preko e-obrazaca, novi nositelj podnosi:
 
  • pravnu osnovu za izmjenu nositelja projekta (ugovor s postojećim nositeljem ili drugo),
  • izvadak iz sudskog registra, odnosno za fizičku osobu izvadak iz obrtnog registra u Republici Hrvatskoj ili potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,
  • potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,
  • ovjerovljenu izjavu o nekažnjavanju pravne osobe i fizičke osobe u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, koju daje fizička osoba za sebe i/ili kao odgovorna osoba podnositelja zahtjeva.
 
Uz zahtjev se prilaže i 70 kn državnih biljega.
 
Sva prava, obaveze i rokovi važenja izdanog Rješenja prenose se na novog nositelja i on biva upisan u Registar dok se prethodni nositelj projekta iz njega briše.
 
U slučaju da postoji suglasnost drugog nositelja projekta za dio prostora ispitivanja koji se preklapa, rješenje o izmjeni nositelja projekta dostavlja se i njemu na znanje.