Detaljne liste koraka u razvoju projekata

U sklopu aktivnosti Projekta OIE izrađene su detaljne procedure razvoja projekta obnovljivih izvora energije i kogeneracije s popisima dokumentacije. Uz svaki tip postrojenja nalazi se dijagram koji prikazuje razvoj projekta (pdf) i tekstualni opis tog dijagrama (pdf). Dodatno, na stranici Registra OIKPP su dane i detaljne upute za prijavu projekata u MINGORP.
 
 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 
Grupa Tip Dijag. Tekst
1. Postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage do uključivo 1 MW    
1.a.1. sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW .pdf .pdf1
.pdf2
1.a.2. sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 kW do uključivo 30 kW .pdf .pdf1
.pdf2
1.a.3. sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 kW .pdf .pdf1
.pdf2
1.b. hidroelektrane .pdf .pdf
1.c. vjetroelektrane .pdf .pdf
1.d.1 elektrane na biomasu - šumarstvo i poljoprivreda .pdf .pdf
1.d.2 elektrane na biomasu - drvno prerađivačka industrija .pdf .pdf
1.e. geotermalne elektrane .pdf .pdf
1.f. elektrane na bioplin .pdf .pdf
1.g. elektrane na tekuća biogoriva .pdf .pdf
1.h. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda .pdf .pdf
 
2.
 
Postrojenja priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage veće od 1 MW
   
2.a. hidroelektrane .pdf .pdf
2.b. vjetroelektrane .pdf .pdf
2.c.1 elektrane na biomasu - šumarstvo i poljoprivreda .pdf .pdf
2.c.2 elektrane na biomasu - drvno prerađivačka industrija .pdf .pdf
2.d. geotermalne elektrane .pdf .pdf
2.e. elektrane na bioplin .pdf .pdf
2.f. elektrane na tekuća biogoriva .pdf .pdf
2.g. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda .pdf .pdf
 
6.
 
Individualna postrojenjakoja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije, a nisu priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu
   
6.a. sunčane elektrane .pdf .pdf
6.b. hidroelektrane .pdf .pdf
6.c. vjetroelektrane .pdf .pdf
6.d. elektrane na biomasu .pdf .pdf
6.e. geotermalne elektrane .pdf .pdf
6.f. elektrane na bioplin i tekuća biogoriva .pdf .pdf
6.g. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda .pdf .pdf
 
 
 
KOGENERACIJE (NA FOSILNA GORIVA)
 
Grupa Tip Dijag. Tekst
3. Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage do uključivo 1 MW, priključena na distribucijsku mrežu    
3.a. do uključivo 50 kW, tzv. mikro-kogeneracije .pdf .pdf
3.b. veće od 50 kW do uključivo 1 MW, tzv. male kogeneracije .pdf .pdf
 
4.
 
Kogeneracijska postrojenja instalirane električne snage veće od 1 MW, priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu
   
4.a. veće od 1 MW do uključivo 35 MW, tzv. srednje kogeneracije, priključene na distribucijsku mrežu .pdf .pdf
4.b. veće od 35 MW, tzv. velike kogeneracije, te sva kogeneracijska postrojenja priključena na prijenosnu mrežu .pdf .pdf
 
5.
 
Individualna kogeneracijska postrojenja koja nisu priključena na prijenosnu ili distribucijsku mrežu
 
.pdf
 
.pdf