Zahvati OIE u prostornim planovima

Svako iskorištavanje obnovljivih izvora energije iziskuje zahvat u prostoru, a realizacija bilo kojeg zahvata u prostor provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom.

Za svaki zahvat za koji su potrebne značajnije površine ili se očekuje značajniji utjecaji na okoliš potrebno je da budu planirani u dokumentima prostornog uređenja (županijski, odnosno gradski i općinski planovi). To se prije svega odnosi na na zahvate koji se planiraju izvan granica građevinskog područja naselja ili izdvojenih namjena (gospodarska i sl) kao što su:
  • vjetroelektrane
  • male hidroelektrane (električna snaga od 10 kW do 10MW)
  • sunčeve elektrane.
Objekti za iskorištavanje biomase, geotermalne energije te sunčeve energije u pravilu se smještavaju unutar građevinskih područja naselja ili izdvojenih namjena (gospodarska i sl) i predmet su detaljnog planiranja/uređenja.


STRATEGIJA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE (Strategija)

Strategijom je u poglavlju Energetski sustav, Ciljevi, smjernice i mjere naglašeno je da „Pored konvencionalnih, treba poticati i korištenje alternativnih energetskih izvora (sunce, vjetar, bioenergija itd.), kao i male elektrane (hidro, termo i drugih mogućih energenata) itd. poglavito za lokalne potrebe i izdvojene prostorno-funkcionalne cjeline“.

PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE (Program)

Zahvati OIE su u Programu obuhvaćeni u poglavljima Energetski sustav, Proizvodni energetski sustavi te Vodnogospodarski sustav, Mineralne i geotermalne vode Hrvatske. Programom su dane slijedeće preporuke i odrednice:

Energetski sustav, Proizvodni energetski sustavi
Korištenje drugih izvora energije i dopunska rješenja s ciljem poboljšanja ukupnih bilanci i sigurnosti opskrbe, te štednji energije, a obuhvaća sustave postavljene u Nacionalnim programima za:
  • izgradnju malih postrojenja: sustav malih elektrana (MAHE), sunčana energija (SUEN), bioenergija (BIEN), energija vjetra (ENWIND), geotermalna energija,
  • programi tehnoloških unapređenja za: korištenje plina (PLINCRO), uvođenje kogeneracijskih postrojenja (KOGEN), uvođenje centralnih toplinskih sustava u naselja (KUEN-CTS), unapređenje toplinske izolacije objekata, povećanje energetske efikasnosti (MIEE).

S gledišta prostornog uređenja i osiguranja uvjeta u prostoru, smjernice za uspostavu sustava malih hidroelektrana za lokalne potrebe treba ugraditi u županijske prostorne planove uz uvažavanje očuvanja prostora i krajolika te osiguranja potrebnog biološkog minimuma vode i protoka za druge svrhe.

Vodnogospodarski sustav, Mineralne i geotermalne vode Hrvatske

Mineralne i geotermalne vode Hrvatske predstavljaju izuzetno značajan prirodni resurs Hrvatske kojem treba posvetiti bitno više pažnje i istraživanja a poglavito iiznači optimalne oblike korištenja prvenstveno u gospodarstvu, energetici, zdravstvu i turizmu.

Razmještaj ovog resursa obilježava pripadnost znatno istraženijem Panonskom i manje istraženom Dinarskom području.

Korištenje ovoga obnovljivog resursa treba kontinuirano pratiti s obzirom na očekivani gospodarski razvitak i učinke koji se time mogu postići uvažavajući podatak da su geotermalni gradijenti hrvatskog prostora znatno viši od europskog prosjeka.

Poboljšanje i usklađenje zakonske regulative uz oblikovanje odgovarajućih programa od osobite je važnosti budući da se ovaj resurs istodobno koristi u različite svrhe. Prvenstveno se to odnosi na Zakon o vodama, Zakon o rudarstvu te druge zakone i podzakonske akte koji reguliraju posebne aspekte te posredno dotiču korištenje ovog resursa.

U pogledu osmišljenog korištenja u energetske svrhe relevantne elemente dat će pokrenuti “Nacionalni energetski program za korištenje geotermalne energije”-GEOEN.

Istraživanje i korištenje mineralnih i geotermalnih voda treba biti pod učinkovitom kontrolom Države - nadležnih resora zbog mogućnosti nepovoljnog utjecaja na režime podzemnih voda i općenito zbog očuvanja čovjekova okoliša. Stoga je osobito važno utvrditi realne veličine crpljenja pojedinih ležišta čime će se postići njihovo pravilno i dugotrajno korištenje.

Osim navedenog u grafičkom dijelu Programa određene su lokacije postojećih (izgrađenih) hidroelektrana <10 MW (Jaruga, Roški slap, MHE Krčić Donji, Golubić, MHE Čakovec, MHE Dubrava, Zavrelje) i planiranih hidroelektrana <10 MW ((MHE Peruća i MHE Prančevići).


PROSTORNI PLANOVI ŽUPANIJA (PPŽ)

Analiza prostornih planova pokazuje da se u dokumentima na regionalnoj razini (prostorni planovi županija) ili samo načelno spominju i potiču korištenje obnovljivih izvora energije ili se spominju samo pojedinačni oblici obnovljivih izvora energija. Od 21 PPŽ-a u 10 planova spominje se korištenje OIE i u 10 planova se određivanje lokacija prenosi na planove općina i gradova (od toga u 4 PPŽ-a je određivanje lokacija u PPUG/O moguće samo za MAHE, a u jednom za MAHE i vjetroelektrane). U nastavku je dan pregled prostornih planova županija u odnosu na planiranje zahvata OIE.


 
Spominje se mogućnost korištenja starih mlinica, a sve druge lokacije nakon SUO unose se u PPUG
Samo nove male HE
Kombi plinska elektrana
MAHE određene o 5MW
Samo MAHE i vjetroelektrane
Zabrana izgradnje unutar ZOP-a


Najčešće se spominju male hidroelektrane, vjetroelektrane, sunčeva energija, geotermalni izvori te kogeneracija.
Male hidroelektrane su spomenute u 13 PPŽ-a na način da su lokacije određene grafički u 6, tekstualno u 3 Plana, te u 5 planovaA je to prepušteno planiranju na nižoj razini (PPUG/O). U ostalima su lokacije određene načelno ili uopće nisu određene.

Slijedeća po zastupljenosti je geotermalna energija koja se spominje u 9 PPŽ-a, tekstualno su lokacije određene u 6 planova, a grafički ni u jednom.

Korištenje energije vjetra spominje se u 7 PPŽ-a jednako kao i energija Sunca s tom razlikom da su lokacije za istraživanje smještaja vjetroelektrana određene grafički u 5 planova a tekstualno u 1 planu dok su lokacije za smještaj sunčevih elektrana određene samo u 1 PPŽ-u.

Kogeneracija se spominje u 6 PPŽ-a, a lokacije su određene samo tekstualno u 3 plana.

Korištenje deponijskog plina spomenuto je samo u 1 PPŽ-u za koji je određena i lokacija (određena zajedno s deponijom)

Ostali oblici korištenja obnovljivih izvora energije spomenuti su samo na način da se preporuča korištenje alternativnih izvora energije bez detaljnijih određivanja načina upotrebe i lokacija smještaja ili uopće nisu spominjani.